ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามบันทึกข้อความ ที่ มอ 276/0074 และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 323 (2/2560) โดยใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ศศจ.มอ” และมีชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการว่า “Educational and Psychological Testing Center of Prince of Songkla University” ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “EPC.PSU”

    สำหรับศูนย์การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นแสวงหาเงินรายได้ด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 4) ให้คำปรึกษา อบรม และบริการเครื่องมือทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแก่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วิสัยทัศน์

    เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างองค์ความรู้และบริการทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานแห่งภาคใต้

พันธกิจ

    1.ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
    2.สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
    3.ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
    4.ให้คำปรึกษา อบรม และบริการเครื่องมือทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแก่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา